Mateo - 11:17

"Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. "
Mateo 11:17